KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą LEKARZ Prywatne Gabinety Lekarskie sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-761 Poznań), ul. Juliusza Kossaka 4/2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000733104, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer NIP: 7792490608 oraz numer REGON: 380301951 (dalej „administrator”), adres e-mail: gabinety@lekarz.poznan.pl, tel. +48 509376900.

2. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z celu ich przetwarzania i wskazana została w pkt. 4 poniżej obok celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) weryfikowania Twojej tożsamości przed świadczeniem usług – Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta;

b) udzielenia Tobie świadczeń zdrowotnych, w tym postawienia diagnozy i leczenia – art. 9 ust. 2 lit. h) RODO

c) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, – Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta;

d) kontaktu z Tobą, – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w tym przypadku realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych, którym jest bieżąca niemedyczna obsługa pacjenta i ustalanie harmonogramu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

e) realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa, zwłaszcza art. 86 tej ustawy;

f) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z udzielonym Tobie świadczeniem zdrowotnym – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w tym przypadku realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych, którym ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;

g) przesyłanie i analizowanie wypełnionych przez Ciebie ankiet dotyczących świadczonych przez nas usług i świadczeń zdrowotnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w tym przypadku realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych, którym jest poprawa naszych usług i lepsze dostosowanie ich do potrzeb pacjentów;

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a) inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, współpracujące z administratorem;

b) podmioty zapewniające obsługę i utrzymanie systemu teleinformatycznego a także dostawcy usług IT;

c) podmioty zapewniające obsługę księgowo rachunkową;

d) podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa;

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) 20 lat w od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, w przypadku dokumentacji medycznej,

b) do upływu przedawnienia roszczeń – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez nas w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z udzielonym Tobie świadczeniem zdrowotnym;

c) 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez nas w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych;

7. Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uzna  Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń zdrowotnych, z uwagi na wymogi ustawowe nałożone na administratora w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Niepodanie danych osobowych może stanowić podstawę odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Administrator jest również zobowiązany do wykonania szeregu obowiązków podatkowo rachunkowych, stąd niepodanie danych osobowych może uniemożliwić wystawienie faktury VAT.

10. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora wskazanych w pkt. 4 powyżej), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na wskazanych wyżej podstawach. Po otrzymaniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres: LEKARZ Prywatne Gabinety Lekarskie Spółka z o.o. Sp. K., ul. J. Kossaka 4/2, 60-761 Poznań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres; gabinety@lekarz.poznan.pl.